ЛИБРИО    

Читать "Кримінальне право. Особлива частина" - Бажанов Марко Ігорович (UK), Баулін Юрій Васильович (UK), Тацій В. Я. (UK) - Страница 1 -

Annotation

Кримінальне право України: Особлива частина: Підручик для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М.І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. Я. Тацій, В. В.

Кримінальне право, норми якого закріплені в Кримінальному Кодексі України1 (прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України 5 квітня 2001 p.), складається із двох органічно пов\'язаних між собою частин — Загальної та Особливої. У Загальній частині зібрані принципові відправні положення: підстава кримінальної відповідальності, поняття злочину, мета та система покарань, підстави і порядок їх призначення, умови звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. В Особливій частині формулюються ознаки окремих злочинів із вказівкою на види покарань і межі, в яких вони можуть призначатися.

КРИМІ НАЛЬНЕ ПРАВО: ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ І. Поняття та система Особливої частини кримінального права. Наукові основи кваліфікації злочинів

§ 1. Поняття та система Особливої частини кримінального права

§ 2. Наукові основи кваліфікації злочинів

Розділ II. Злочини проти основ національної безпеки України

§ 1. Поняття злочинів проти основ національної безпеки України

§ 2. Види злочинів проти національної безпеки України

Розділ III. Злочини проти життя та здоров\'я особи

§ 1. Злочини проти життя

§ 2. Злочини проти здоров\'я

§ 3. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров\'я людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування

§ 4. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров\'я людини

Розділ IV. Злочини проти волі, честі та гідності особи

Розділ V. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

Розділ VI. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

§ 1. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

§ 2. Злочини проти виборчих прав громадян

§ 3. Злочини проти трудових прав громадян

§ 4. Злочини в сфері охорони прав на об\'єкти інтелектуальної власності

§ 5. Злочини проти інших особистих прав і свобод людини і громадянина

§ 6. Злочини проти сім\'ї

§ 7. Злочини проти свободи совісті

Розділ VII. Злочини проти власності

§ 1. Поняття і види злочинів проти власності

§ 2. Корисливі злочини, пов\'язані з незаконним обертанням чужого майна на користь винного або інших осіб

§ 3. Корисливі злочини проти власності, не пов\'язані з обертанням чужого майна на свою користь або користь інших осіб

§ 4. Некорисливі злочини проти власності

Розділ VIII. Злочини у сфері господарської діяльності

§ 1. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності

§ 2. Злочини у сфері кредитно-фінансової, банківської і бюджетної систем України

§ 3. Злочини у сфері підприємництва, конкурентних відносин та іншої діяльності господарюючих суб\'єктів

§ 4. Злочини у сфері банкрутства

§ 5. Злочини у сфері використання фінансових ресурсів та обігу цінних паперів

§ 6. Злочини у сфері обслуговування споживачів

§ 7. Злочини у сфері приватизації державного та комунального майна

Розділ IX. Злочини проти довкілля

§ 1. Поняття і види злочинів проти довкілля

§ 2. Злочини проти екологічної безпеки

§ 3. Злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря

§ 4. Злочини у сфері водних ресурсів

§ 5. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу

Розділ X. Злочини проти громадської безпеки

§ 1. Поняття і види злочинів проти громадської безпеки

§ 2. Створення злочинної організації, терористичної групи та інших злочинних об\'єднань, участь у них та у злочинах, що вчиняються ними чи пов\'язані з ними

§ 3. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами чи радіоактивними матеріалами

§ 4. Порушення різних правил, що забезпечують громадську безпеку

Розділ XI. Злочини проти безпеки виробництва

§ 1. Поняття і види злочинів проти безпеки виробництва

§ 2. Злочини у сфері безпеки праці

§ 3. Інші злочини у сфері безпеки виробництва

Розділ XII. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

§ 1. Поняття та систематранспортних злочинів

§ 2. Злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту

§ 3. Злочини, що посягаютьна безпеку руху або експлуатаціїавтотранспорту і міського електротранспорту

§ 4. Інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту

Розділ XIII. Злочини проти громадського порядку та моральності

§ 1. Загальна характеристика і види злочинів проти громадського порядку та моральності

§ 2. Злочини проти громадського порядку

§ 3. Злочини проти моральності

Розділ XIV. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров\'я населення

§ 1. Поняття і види злочинів проти здоров\'я населення

§ 2. Злочини, пов\'язані з незаконним обігом наркотичних засобів та інших предметів, небезпечних для здоров\'я населення

§ 3. Злочини, пов\'язані з незаконним заволодінням наркотичними засобами, а також обладнанням, призначеним для їх виготовлення

§ 4. Злочини, пов\'язані з незаконним вживанням наркотичних і одурманюючих засобів, а також допінгу

§ 5. Інші злочини проти здоров\'я населення

Розділ XV. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

§ 1. Злочини, які посягають на відносини у сфері охорони державної таємниці або конфіденційної інформації

§ 2. Злочини, які посягаютьна недоторканність державного кордону

§ 3. Злочини, які порушуютьпорядок комплектування Збройних Сил України, що забезпечує її обороноздатність

Розділ XVI. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об\'єднань громадян

§ 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об\'єднань громадян

§ 2. Злочини у сфері використання державних символів

§ 3. Злочини, пов\'язанііз перешкоджанням діяльності організацій та об\'єднань громадян

§ 4. Злочини проти представників влади, працівників правоохоронних органів, членів громадських формувань

§ 5. Злочини у сфері використання документів і засобів отримання інформації

§ 6. Інші злочини проти авторитету держави і діяльності об\'єднань громадян

Розділ XVII. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп\'ютерів), систем та комп\'ютерних мереж

§ 1. Поняття злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп\'ютерів), систем та комп\'ютерних мереж

§ 2. Види злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп\'ютерів), систем та комп\'ютерних мереж

Розділ XVIII. Злочини у сфері службової діяльності

§ 1. Поняття злочинів у сфері службової діяльності

§ 2. Види злочинів у сфері службової діяльності

Розділ XIX. Злочини проти правосуддя

§ 1. Види злочинів проти правосуддя

§ 2. Злочини, які посягають на конституційні принципи діяльності органів досудового слідства, дізнання, прокуратури і суду

§ 3. Злочини, які посягають на життя, здоров\'я, особисту безпеку, майно суддів, засідателів та інших учасників судочинства

§ 4. Злочини, які перешкоджають одержанню достовірних доказів та істинних висновків у справі

§ 5. Злочини, які перешкоджають виконанню вироку (рішення) і призначеного ним покарання

Розділ XX. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

§ 1. Поняття та види військових злочинів

§ 2. Злочини проти порядку підлеглості і військової честі

§ 3. Злочини проти порядку проходження військової служби

§ 4. Злочини проти порядку користування військовим майном і його зберігання

1 Перейти к описанию Следующая страница{"b":"212127","o":1}

Исследователь из Стэнфордского университета попросил группу кандидатов наук по литературе прочитать роман Джейн Остин (Jane Austin), находясь внутри аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ). В результате обнаружилось, что аналитическое чтение литературы и чтение просто ради удовольствия обеспечивают различные виды неврологической нагрузки, каждый из которых является своего рода полезным упражнением для человеческого мозга.

Исследование проводилось под руководством специалистов Стэнфордского университета, занимающихся изучением когнитивной и нервной деятельности мозга. Однако сама идея подобного исследования принадлежит специалисту по литературному английскому языку Натали Филипс (Natalie Phillips), которая пытается выяснить, каково истинное значение изучения литературы. Помимо получения знаний и связанных с конкретным произведением культурных аспектов, исторических фактов и гуманитарных сведений, заложена ли в чтении какая-либо ощутимая польза для человека, которая поддается оценке?

Получается, что этот процесс можно зафиксировать – по крайней мере, определить, как при чтении происходит циркуляция крови в мозге. Эксперименты были построены таким образом, чтобы люди, находящиеся в камере аппарата МРТ, смогли прочитать главу из романа Джейн Остин «Парк Мэнсфилд» (Mansfield Park), текст которой проецировался на монитор внутри камеры. Читателей попросили делать это двумя способами: как если бы они читали ради удовольствия, а также провести критический анализ текста, как это делается перед сдачей экзамена.

Аппарат МРТ позволяет ученым наблюдать циркуляцию крови в мозге, и то, что они обнаружили, показалось им особенно интересным: когда мы читаем, кровь поступает в области мозга, которые находятся за пределами участков, отвечающих за управляющие функции. Кровь поступает в участки, связанные с концентрацией мышления. Ничего удивительного в этом нет – для чтения необходимо умение сосредоточиться – однако, было обнаружено, что для аналитического, подробного чтения требуется выполнение определенной сложной когнитивной функции, которая обычно не задействована. По словам ученых, при чтении обоими способами включается когнитивная функция, которая ассоциируется не только с «работой» или «игрой».

Более того, исследование показало, что при одном только переходе от чтения «для удовольствия» к «аналитическому» чтению происходит резкая смена видов нервной деятельности мозга и характера кровообращения в головном мозге. Видимо, по результатам исследования можно будет сделать вывод о механизмах влияния чтения на наш мозг и активизации таких его функций, как способность к концентрации и познанию. А пока исследование подтверждает то, что вы и так уже знаете еще с тех времен, когда учительница в начальных классах твердила вам, что читать полезно для мозга.